Givertjeneste Ferkingstad sokn


Bli med på å styrke givertjenesten i Ferkingstad sokn, som fremdeles skal være med på å skape et positivt bidrag i menneskers liv!

Ønskjer du å bli fast givar?

Registrer deg i påmeldinga under.

Set opp eit fast trekk i banken din, så slepp du å hugsa på betalinga kvar månad

 

Kontonummer for innbetaling: 3361.18.46768

Vipps: #833740

 

Hugs at du også kan få skattefrådrag for gåva du gir.

 

Registrer deg HER

 

 

Ferkingstad sokn er kommet frem til en minnelig ordning med Sikringsordningen om betaling av utestående pensjonskrav som soknet ble forpliktet til å dekke. Lenger nede i denne artikkelen kan du lese en kort oppsummering av hele saken. 

Avtalen ble mulig ved hjelp av Kirkerådet og Karmøy kommune. Ferkingstad sokn forplikter seg til å dekke et rentefritt lån på kr 800 00, med en nedbetalingstid på 10 år. Soknet sine månedlige avdrag vil være i underkant av kr 7000 i måneden.

Ferkingstad sokn er i den forbindelse avhengig av å få inn faste månedlige inntekter for å betjenen denne gjelda. Vi ønsker derfor å opprette en givertjeneste, og håper så mange som mulig vil bidra! 

Kirken vår er en tradisjonsbærer og en kulturarv. I generasjoner har de som bor i Ferkingstad soken kommet til kirken for å døpe barna sine, senere se dem stå som konfirmanter og kanskje har de også giftet seg her. Når et liv har tatt slutt har familie, venner og bygda samlet seg i kirken for å ta et siste farvel. I tillegg til disse store markeringene samles mennesker til gudstjeneste i snitt annen hver søndag. Her får en opplever fellesskap med Gud og hverandre. Gjennom trosopplæringsplanen vår sikrer vi at barn og unge, minst en gang i året, blir invitert til spennende og kjekke aktiviteter i kirken. Det er veldig gledelig at trosopplæringstiltakene har meget stor oppslutning her. Gjennom tiltakene får barn og unge bli kjent med kirken, troen og hverandre. En gang i måneden arrangeres det også Open kveld på Kyrkjebakken for voksne. Her samles i snitt 40-60 stk. til kjekke samlinger og god mat.

«Friske skudd» er navnet på trosopplæringen vår. Med dette tenker vi på menigheten som et tre hvor Jesus er treet og vi er grenene på det – dette er et bilde Jesus brukte på det kristne fellesskapet. Ferkingstad menigheter ønsker at barn, unge, voksne og eldre skal få kunnskap om, oppleve og erfare den levende treenige Gud. Vi ønsker at nye skal få oppleve at de hører til i det kristne fellesskapet. Selv om den kristne troen er gammel har den et evig budskap som ikke blir utdatert, men som stadig skyter friske skudd.

Vi håper du vil være med som fast giver i Ferkingstad sokn slik at alt dette kan gis videre til nye generasjoner.

 

 

KORT OPPSUMMERING AV SAKEN

    1. Innledning

Ferkingstad sokn har over tid hatt en tvist med Overføringsordningens sikringsordning («Sikringsordningen») etter nedleggelsen av Kyrkjebakken barnehage i Karmøy kommune i 2018. Sikringsordningen har krevd betaling av reguleringspremier og premie for andre ikke-forsikringsbare ytelser i den kommunale pensjonsordningen KLP knyttet til tidligere ansatte i barnehagen. Ferkingstad sokn har bestridt kravet, og tvisten endte for domstolene. Både tingretten og lagmannsretten ga Sikringsordningen medhold, og Høyesteretts ankeutvalg nektet å tillate Ferkingstads anke fremmet. Dette innebærer at Sikringsordningen har et rettskraftig krav mot Ferkingstad.

Allerede forfalte pensjonskrav utgjør pr. 30. november 2022 kr. 3 162 530 inkludert forsinkelsesrenter. Det vil påløpe nye, årlige premiekrav i størrelsesorden kr. 400 000 – 500 000 i mange år fremover. I stedet for å betale disse fremtidige forpliktelsene løpende, kan Sikringsordningen gå med på at disse kravene gjøres opp ved en engangsbetaling, såkalt avviklingstilskudd. Dette avviklingstilskuddet utgjør pr. 30. november 2022 kr. 4 273 665. Summen av forfalte pensjonskrav og avviklingstilskuddet, som er Sikringsordningens samlede krav mot Ferkingstad, utgjør kr 7 436 195. I tillegg har Sikringsordningen krevd dekket kostnader i tilknytning til inndrivelse av forfalte krav, som Ferkingstad så langt har avvist.

Ferkingstad sokn har ikke mulighet til å innfri de forfalte pensjonskravene, de fremtidige løpende premiene eller avviklingstilskuddet. 

    1. Bakgrunn og historikk

Kyrkjebakken barnehage ble etablert i 1991. På det tidspunktet gjaldt kirkeordningsloven av 1953, og kommunestyret utgjorde sammen med menighetsrådet det lokale kirkestyret. Arbeidsgiveransvaret for de lokalkirkelige ansatte lå hos kommunen. Ferkingstad sokn som selvstendig rettssubjekt ble etablert i 1997.

Barnehagen ved daværende styreleder inngikk den 15. november 1991 avtale med KLP om medlemskap i Felles kommunal pensjonsordning. I kommunale pensjonsordninger betaler arbeidsgiver løpende pensjonspremier til dekning av opptjente pensjonsrettigheter, risikopremier og pensjonsinnretningens kostnader. Oppregulering av allerede opptjente pensjonsrettigheter og løpende pensjoner dekkes imidlertid først inn ved betaling av en reguleringspremie i hvert enkelt år da det finner sted en oppregulering av pensjonsytelsene. Siden pensjonsreguleringer først finansieres når oppreguleringer finner sted, vil det til enhver tid være et udekket finansieringsbehov. Dette kan dreie seg om betydelige beløp, særlig hvis det er tale om en virksomhet som er under nedtrapping.

Frem til 2003 beregnet ikke KLP en særskilt reguleringspremie, og arbeidsgiver ble derfor heller ikke avkrevd slik reguleringspremie. Den enkelte pensjonsordnings reguleringspremie var direkte dekket av midler som ellers skulle vært tilført pensjonsordningene som overskudd. I den grad avkastningen av midlene ikke var tilstrekkelig til å dekke premien, dekket pensjonsfellesskapet hos pensjonsleverandøren premie for virksomheter som var avviklet.

KLP endret beregningsmetode i 2003, slik at arbeidsgiver/forsikringstaker ble fullt ansvarlig for reguleringskostnadene så lenge virksomheten besto.

Sikringsordningen ble etablert i 2004 med hjemmel i Overføringsavtalen. Bakgrunnen for etableringen var at arbeidsgiver etter endringene av regelverket for finansieringen av kommunal tjenestepensjon var fullt ansvarlige for at tilstrekkelig pensjonspremie ble betalt. Formålet med Sikringsordningen er å sikre tilstrekkelig betaling av pensjonspremier til pensjonsleverandørene når virksomheter går konkurs eller av ulike grunner ikke lenger kan betale premiene selv.

Tilslutning til Overføringsavtalen og Sikringsordningen binder arbeidsgiver til et premie­ansvar av tilsynelatende evigvarende karakter. Det følger av Overføringsavtalen at arbeidsgiver innestår for oppfyllelse av alle pensjonsrettigheter som er opparbeidet. Dette er tilfelle også etter at avtalen er sagt opp, så lenge det løper pensjoner eller noen har rett til pensjon.

Daværende daglig leder for barnehagen signerte erklæring om tilslutning til Overføringsavtalen 29. desember 2004. Signeringen av tilslutningserklæringen innebar at barnehagen ble forpliktet til å dekke reguleringspremie i barnehagens pensjonsordning også etter at barnehagen var avviklet og inntektene falt bort. Alternativet til ikke å signere tilslutningserklæringen ville ha vært å avvikle barnehagen, og si opp de ansatte.

Barnehagen har helt siden etableringen vært drevet som en egen virksomhet, med eget styre, daglig leder og eget regnskap. Soknet har verken økonomisk eller på annen måte vært ansvarlig for driften av barnehagen og har aldri påtatt seg noe ansvar for barnehagens forpliktelser.

Ferkingstad sokn er ikke kjent med de nærmere omstendighetene rundt etableringen av barnehagen i 1991, eller omstendighetene knyttet til signeringen av tilslutningserklæringen i 2004. Det som er klart, er at Ferkingstad sokneråd aldri ble informert om eller fikk anledning til å vurdere om barnehagen skulle signere tilslutningserklæringen, eller om barnehagen skulle avvikles allerede på det tidspunktet. Ferkingstad sokn var ikke klar over at signeringen av tilslutningserklæringen innebar en tilnærmet evigvarende forpliktelse til å dekke fremtidige pensjonsforpliktelser også etter avvikling av barnehagen. 

    1. Avvikling av barnehagen

Barnehagen ble avviklet i 2018, og barnehagen sendte oppbudsbegjæring i desember 2018. Haugaland tingrett avsa kjennelse 4. januar 2019 om konkursåpning. Kjennelsen ble påanket av Overføringsavtalens sikringsordning som kreditor i boet. Når det ble åpnet konkurs i barnehagen, fikk pensjonsordningen et krav om dekning av fremtidige pensjonspremier mot Sikringsordningen. Sikringsordningen fikk igjen et regresskrav mot konkursboet. Gulating lagmannsrett opphevet ved kjennelse avsagt 30. april 2019 tingrettens konkursåpning, og avviste saken fra domstolene. Begrunnelsen for dette var at barnehagen ble ansett som en del av Ferkingstad sokn, og at soknet ikke kan gå konkurs.

Sikringsordningen tok deretter ut stevning mot Ferkingstad sokn med krav om betaling av allerede forfalte reguleringspremier. Det ble samtidig varslet at Ferkingstad sokn ville bli krevd fremtidig årlige reguleringspremier, eventuelt gjennom en engangspremie for forventede fremtidige tilleggspremier (avviklingstilskudd).

Haugaland tingrett avsa dom i saken 12. januar 2021. Ferkingstad sokn ble dømt til å betale kr. 467 786 til Sikringsordningen, og dommen innebar at Ferkingstad sokn ble ansett ansvarlig for kravet på forfalte reguleringspremier til pensjonsordningen.

Ferkingstad sokn anket dommen fra tingretten, og Gulating lagmannsrett forkastet anken i dom avsagt 6. oktober 2021. Anken til Høyesterett fra Ferkingstad sokn ble nektet fremmet, slik at dommen fra lagmannsretten er rettskraftig.

Sikringsordningen har oversendt en oppstilling over kravet pr. 30. november 2022, som viser at kravet samlet sett utgjør kr. 7 436 195 dersom de fremtidige premiekravene gjøres opp nå gjennom betaling av et engangsbeløp, se ovenfor under punkt 1. I tillegg har Sikringsordningen krevd dekket kostnader i tilknytning til inndrivelse av forfalte krav, som Ferkingstad så langt har avvist.

Etter at dommen ble rettskraftig, har Sikringsordningen begjært utlegg i eiendommer og bankkonti tilhørende Ferkingstad sokn. Etter avholdt utleggsforretning tok namsmannen utleggspant i eiendommen som barnehagen ble drevet på, Kyrkjebakken, som Ferkingstad fester av Karmøy kommune. Det ble videre tatt utleggspant i den ideelle halvdelen av Fredtun leirsted som Ferkingstad sokn står som eier av. Falnes sokn står som eier av den andre ideelle halvdelen.  Eiendommen som kirkebygget står på ble også tatt utleggspant i, sammen med to bankkonti tilhørende Ferkingstad. Både Ferkingstad og Sikringsordningen har påklaget namsmannens avgjørelse. Haugaland og Sunnhordaland tingrett avsa kjennelse i saken 10. november 2022. Tingretten konkluderte med at det ikke kunne tas utlegg i kirkebygget, mens de øvrige utleggene ble opprettholdt. Tingrettens avgjørelse er imidlertid påanket av Sikringsordningen hva gjelder utlegg i kirkebygget. Dersom anken vinner frem, vil Sikringsordningen i verste fall kunne gå til tvangssalg av kirken.

    1. Ferkingstads økonomiske situasjon og behov for tilskudd

Den lokalkirkelige aktiviteten er i hovedsak finansiert av kommunen. Kommunens tilskudd til kirkens virksomhet lokalt gis etter budsjettforslag fra fellesrådet på vegne av soknene, og tilskuddene fra kommunen vil i all hovedsak dekke de oppgavene som er lagt til de kirkelige fellesrådene.

Fellesrådet har ikke hatt arbeidsgiveransvar for de ansatte i tidligere Kyrkjebakken barnehage, og driften av barnehagen har ikke vært dekket gjennom tilskudd fra kommunen. Det er Ferkingstad sokn som nå er ansvarlig for kravet, og Sikringsordningen kan verken gå på kirkelig fellesråd eller Karmøy kommune for å få dekning. Kravet fra Sikringsordningen må følgelig dekkes over soknerådets driftsbudsjett, det vil si den delen av Ferkingstad sokns virksomhet som ikke dekkes gjennom tilskudd til oppgaver som utføres av fellesrådet på soknets vegne, men av soknets egne inntekter. Ferkingstad sokn har svært begrensede inntekter. Til orientering var det for 2021 budsjettert med inntekter på kr. 259 250, mens utgifter var budsjettert til kr. 259 250. Hoveddelen av soknets inntekter kommer fra frivillige gaver og midler innsamlet til andre formål. Sistnevnte midler har en motpost på utgiftssiden og er «bundet» til de angitte formålene. Det er også grunn til å anta at de frivillige gavene vil utebli dersom midlene skal gå til å dekke Sikringsordningens krav, og ikke til aktiviteter i menigheten. Realiteten er at Ferkingstad verken på kort eller lang sikt har muligheter til å dekke Sikringsordningens krav. Ferkingstad har tatt initiativ overfor Sikringsordningen for å inngå avtale om en minnelig løsning, men Sikringsordningen har ikke vært innstilt på det og står fast på at kravet skal betales i sin helhet. 

 

Tilbake